EL MANGA KOBAYASHI SHONEN TO FUTEI NO KAIJIIN TERMINA


La revista Weekly Young Magazine anunció recientemente que el manga Kobayashi Shōnen to Futei no Kaijin terminara el 6 de octubre.